Cele i formy działalności Fundacji

Celem Fundacji jest realizacja następujących społecznie użytecznych celów:

- prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie kultury i sztuki

- prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie oświaty i wychowania

- prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu

- prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej i dobroczynności

- prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie opieki nad zabytkami

- prowadzenie oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju regionalnego oraz samorządności lokalnej


Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące działania:

 - organizowanie i sponsorowanie konkursów z różnych dziedzin sztuki, w szczególności literackich i muzycznych,

 - organizowanie i sponsorowanie wydarzeń z dziedziny kultury i sztuki,

 - wspieranie i promocja artystów oraz ich twórczości, w szczególności poprzez sponsorowanie wystaw, spektakli, przedstawień, koncertów oraz fundowanie nagród lub stypendiów dla artystów,

 - wyposażanie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce naukowe,

 - sponsorowanie klubów sportowych,

 - organizowanie i sponsorowanie imprez sportowych,

 - fundowanie nagród lub stypendiów dla uczniów lub studentów z ubogich rodzin,

 - sponsorowanie budowy lub konserwacji miejsc pamięci, w szczególności pomników i tablic pamiątkowych,

 - sponsorowanie konserwacji zabytków.


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Aktualności