Tuesday, 08 May 2012 10:15
Zbieramy podpisy za przywróceniem lekcji historii w szkołach
2 maja w Dzień Flagi Narodowej w 50 miastach Polski, w samo południe rozpocznie się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przywracającej lekcje historii w polskich szkołach.

Projekt trafi pod obrady Sejmu, kiedy uda się zebrać 100 000 podpisów. Czasu mamy niewiele, bo 1 wrzesnia 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie, które zmieni dotychczasowe zasady nauczania historii w szkołach.
Inicjatywę poparli już artyści,znani publicyści jak Rafał Ziemkiewicz, Bronisław Wildstein czy Łukasz Warzecha,
stowarzyszenie Stop Korupcji, Światowy Związek Żołnierzy AK, Solidarni 2010. Chcemy przeprowadzić akcję informacyjną na temat nieodwracalnych zmian w programie nauczania polskiej młodzieży i przywrócić lekcje historii do kanonu przedmiotów podstawowych w całym okresie nauczania.

Akcja ma już stronę internetową: www.przywracamyhistorie.pl, konto na Facebooku, Komitet Honorowy, Radę Naukową i pełnomocników w całej Polsce.

Fundacja Grzegorza Biereckiego "Kocham Podlasie" włączyła się w akcję i 2 maja zbieraliśmy podpisy przy okazji otwarcia muralu patriotycznego. Również kibice  Podlasia na meczu 5 maja zbierali podpisy pod projektem ustawy. W Białej Podlaskiej koordynatorem akcji jest członek zarządu Fundacji Grzegorza Biereckiego "Kocham Podlasie" oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Dariusz Stefaniuk. Listy z podpisami można przynosić do siedziby fundacji - ul.Francuska 136 w Białej Podlaskiej.

 

Obywatelski Projekt Ustawy Przywracający Lekcje Historii

 


USTAWA
z dnia ........... 2012 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty.
Art. 1
W art. 22 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dodaje się ust. 2a w
brzmieniu:
„2a. Z materii rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wyłączone zostają lekcje
historii, dla których w liceum i technikum (IV etap edukacyjny) w całym okresie
nauczania, minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z
wychowawcą wynosi obligatoryjnie w przedmiocie podstawowym wymiar 180 godzin,
zaś w szkole podstawowej w klasach IV-VI (II etap edukacyjny) w trzyletnim okresie
nauczania minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z
wychowawcą wynosi w przedmiocie historia i społeczeństwo 165 godzin.”
Art. 2
Ustawa wchodzi w życie 1 września 2012 r.

 

UZASADNIENIE

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2012 roku poz. 204 opublikowane zostało Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie to określa ramowy plan nauczania dla szkół publicznych. Załącznik 7 tegoż rozporządzenia określa ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, w którym jest prowadzone kształcenie w klasie wstępnej; załącznik 8 określa ramowy plan nauczania dla technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zgodnie z przedstawionym w zał. 7 i 8 Rozporządzenia ramowym planem nauczania, historia stanowiąca przedmiot obowiązkowy może być nauczana w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, stosownie do wyboru ucznia (słuchacza). Nauka historii w zakresie podstawowym obejmuje zaledwie 60 godzin i jest realizowana w klasie I. Jednocześnie, dla uczniów, którzy nie wybiorą nauczania historii w zakresie rozszerzonym, kończy się nauczanie tego przedmiotu w tradycyjnej formule. Trudno się z takim stanem rzeczy zgodzić. Wiedza z zakresu historii nie tylko kształtuje tożsamość narodową młodego człowieka, ale stanowi podstawę do zrozumienia otaczającego go świata i zmian w nim zachodzących. Rozwija umiejętności analityczne i pozwala na lepsze zrozumienie rzeczywistości, w której żyje. Właściwe i kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu historii winno być realizowane w całym cyklu kształcenia. Z tego powodu niecelowym wydaje się wprowadzanie dodatkowego przedmiotu „historia i społeczeństwo”. Analiza tematyczna tego przedmiotu jednoznacznie wskazuje na zdecydowane odejście od nacisku na historię Polski na rzecz syntezy historii powszechnej z wiedzą o społeczeństwie. Taki stan rzeczy wskazuje na odejście od kształtowania postaw młodych Polaków w oparciu o wspaniałe wzorce znane z naszej historii.

Przybliżenie postaw bohaterów naszej Ojczyzny to dla młodego człowieka wzorzec wartości. Wzorzec niezwykle wiarygodny, ponieważ oparty na prawdziwej historii naszych ojców. Rugowanie i ograniczanie lekcji historii pokazuje jak bardzo zaburzyliśmy hierarchię wartości i poczucie odpowiedzialności za budowanie polskiej wspólnoty narodowej, rozumianej jako ciągłość nie tylko pokoleń, wartości, ale również państwa. Dla ciągłości edukacji właściwym jest realizowanie programu nauczania historii w wymiarze 180 godzin, tak by wiedza o historii Polski i Świata utrwaliła się i umożliwiła w przyszłości podejmowanie właściwych decyzji w oparciu o doświadczenie przodków. Takie rozwiązanie będzie stanowiło również ułatwienie dla nauczycieli tego przedmiotu. Proponowany projekt ustawy przyniesie pozytywne skutki społeczne. Poprzez przywrócenie lekcji historii w Liceach Ogólnokształcących i Technikach, wyznaczenie im należytego miejsca i statusu w ramowym planie nauczania, polskie państwo zyska sprzymierzeńca w walce o budowanie wspólnoty narodowej w postaci kolejnych pokoleń ukształtowanych w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę. Wstępna analiza proponowanych zmian wskazuje na brak negatywnych skutków finansowych ustawy dla budżetu państwa, nie można jednak wykluczyć skutków pozytywnych projektowanych rozwiązań. Projekt przedmiotowej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej oraz innymi aktami prawa międzynarodowego ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską


 

Aktualności